späť

Pracujeme


9. 1. Úvodná hodina. Základné pravidlá v učebni. Časti PC. Bezpečnosť pri práci v učebni. prezentácia

prezentácia 2

2. Opakujeme pravidlá. Zapneme PC. Kliknutie myšou. MONITOR   určujeme základné časti PC zostavy
3. Opakujeme pravidlá. Myš Jednoduchá hra - práca s programom GCompris
4. Využitia práce na pracovnej ploche, pohyb myši, kliknutie, dvojklik   Práca s myškou
10. 1. Práca so súbormi - Pojmy: adresár, súbor, zložka Vytvárame zložku s názvom grafika, text, ... Práca so zložkami a súbormi
2. Ukladanie súborov, otváranie, práca s priečinkami Upevňujeme znalosti z predchádzajúcej hodiny. Práca s priečinkami
3.

Obrázok orla a myšky slúži na kopírovanie a jednoduchú prácu s výplňou.

 
4.

Kreslenie voľnou formou, práca s gumou

Vytvárame jednoduchý obrázok, upravujeme ho.

Online vyrezávanie tekvíc. Jednoduchý návod pod obrázkom tekvice.

11. 1.

Kreslenie voľnou formou, práca s gumou, text

Precvičenie základných krokov, upevňovanie práce s textom Budík
2.

Otváranie obrázka, jeho úprava a ukladanie, práca s priečinkami

Ukladanie zmien v súbore, upravujeme obrázky (prekresľujeme)   
3. Nástroje - elipsa a guma Precvičenie základných krokov - jablko
Žiaci kreslia podľa jednotlivých krokov učiteľa.
4. Nástoj: obdĺžnik, kreslenie s lupou, výber (oblasť) Používanie nástrojov farby kreslenia, farba pozadia - bludisko, farebný čiarový kód  
12. 1.

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - Práca s aplikáciou Baltík, čarovanie scény

Precvičujeme základné poznatky so skladaním a čarovaním scény - Vizitka, pozvánka na vianočnú oslavu

Zdobíme online perníčky

2. Získavanie základov algoritmického myslenia.

Skúšame si chodenie podľa určitých pravidiel v triede. Chodenie v priestore, vedenie seba a iných; ľavopravá orientácia.

Práca s programom Panák - postup iba cca 9-11 levelov

3.

Získavanie základov algoritmického myslenia. Vytvárame jednoduchý program.

Pokračujeme s programom Panák s vysvetlením pojmu opakovania.
Túto filozofiu uplatníme aj v prostredí Baltík. Vytvárame jednoduchý program s využitím krokovania, otáčania. - Les

 
1.
1.

Písanie textu, vloženie obrázka, precvičovanie učiva z ostatných predmetov

Puzzle - abeceda

Textový editor - základné pojmy

  
2. Meno, priezvisko, adresa s doplnením obrázka (clipart)

Písanie testíka - písanie malých a veľkých písmen

3.

Možnosti vkladania automatických tvarov

 
2.  

Práca s internetom - E-mail

 
3.  

Práca s internetom - E-mail

 
4.    
5.    
6.