1. Úvodná hodina. Základné pravidlá v učebni. Časti PC.

     Oboznámime žiakov so základnými pravidlami správania v učebni.

a)     Do PC učebne vstupujeme len s vyučujúcim.

b)     Pri práci s PC musia mať čisté ruky.

c)     Pri počítači sa neje ani nepije.

d)    Žiaci postupujú pri práci s počítačom podľa pokynov učiteľa.

e)    Počítačová trieda je „šepkacia miestnosť“. - Je dobré od začiatku naučiť žiakov správať sa v PC učebni potichu. Ak žiak pri nejasnostiach len zdvihne ruku a šeptom s vami komunikuje, nevyruší tak ostatných. Ak učiteľ pokladá túto informáciu za dôležitú aj pre ostatných, preruší ich prácu a spoločne im problém vysvetlí.

f)    Pani učiteľka (pán učiteľ) je len jeden a nemôže sa roztrhať. - Naučme deti trpezlivosti. Naozaj sa nemôžeme roztrhať a nie je nič horšie, ako keď na nás zo všetkých strán pokrikujú žiaci so svojimi problémami a otázkami.

g)    Tajné pravidlo pre učiteľa – Učiteľ sa občas tvári, že v triede nie je. - Naučme žiakov, že si občas musia poradiť aj sami. Tvárme sa, že máme inú robotu, pri ktorej vás nesmú vyrušiť, ale nenápadne pozorujme, čo sa v triede deje. Často krát sa na nás žiaci obracajú s otázkami, na ktoré by sami našli odpoveď, keby sa len trošku potrápili (alebo čítali). Ak ich necháme pracovať samostatne, o chvíľu na to buď prídu sami, alebo sa nájde v skupine jedinec, ktorý to tomu druhému vysvetlí. Ak nás napriek vašej požiadavke žiaci stále vyrušujú, odíďme na chvíľku z triedy. Nemusíme sa báť o počítače, za tú chvíľku ich nepokazia a naša krátka neprítomnosť v triede im urobí väčšiu službu ako odpovede na ich otázky.

(spracované podľa M. Chalachanovej)

Ku tomu nám pomôže aj

 PL 1a

 Nezabudnime na bezpečnosť v učebni. Počítač je elektrické zariadenie a tak sa k nemu musia aj správať.

 Časti počítačovej zostavy. Vymenúvame iba základné časti - monitor, klávesnica, myš a počítač.
 (tie názorne ukazujeme)

Pomôcka na vysvetľovanie (celá hodina)

prezentácia – 1.01. úvod

Ku opakovaniu ako sa správame v PC učebni použijeme prácu s programom COLORING, ktorý sme si už vopred pripravili. Do zložky Images tohto programu vložíme obrázky, ktoré žiaci vymaľujú.

Obrázky, na ktorých žiaci budú pracovať

učebňa nejeme v učebni

Samostatná činnosť (práca) detí je v tomto období veľmi krátka, preto je potrebné striedanie jednoduchých činností. Na vyučovacej hodine stihli žiaci vypracovať v PL 1a iba jeden obrázok, čo nevidím ako problém. Pokračovať v práci môžu na ďalších hodinách.

Na vystriedanie činnosti žiaci skladali ešte puzzle - obrázky učebne a nejeme v učebni, ktoré sa nachádzajú v časti pre žiakov. Všetky odkliky sú robené zatiaľ iba obrázkovou formou.

Ako časová rezerva prípadne d. ú. slúži

PL 1b