Multimédia –  Práca s CD, internetom

Práca s internetom.

február/ 2. hod.

Motivácia:
Opakujeme učivo z 1. polroka - slovenský jazyk, prírodoveda a matematika.

Postup:

  • stránka je súhrnom všetkých odkazov na predchádzajúce alternatívne využitie, ktoré používali bez využitia CD

  • použitie odkazov k vyučovacím predmetom